TEMADAGEN 2003

Temadag om barn

Den 11 november 2003 bjöd FRI tillsammans med Löfgrens Analys AB in till en temadag i Stockholm om barn i en isolerad värld. Temat var Manipulation som maktmedel – om barns situation i manipulativa grupper. Ett 80-tal personer deltog, bla från vården, socialtjänsten, skolan, myndigheter och intresseföreningar inriktade på barns rättigheter.

För att förstå barnens situation i manipulativa grupper måste man öppna ögonen för sambandet mellan hur föräldrarna manipuleras och hur manipulationen förs vidare till barnen via föräldrarna. Man måste också känna till att barnen betraktas som gruppens egendom och hanteras därefter. Helena Löfgren, fil kand i psykologi (fom 2013 även leg. psykoterapeut) från Löfgrens Analys AB, gav oss den bakgrund vi behövde för att förstå tekniken bakom manipulation och skillnaden mellan påverkan och den systematiska manipulation som används i destruktiva grupper. Helena, som arbetat med forskningsprojekt om ledarskap vid Stockholms Universitet och med ledarutveckling, har även egen erfarenhet från en manipulativ grupp.

Dagen fortsatte med att Anne Edelstam, sociolog, författare och styrelseledamot i FRI och FECRIS – en internationell organisation som fokuserar på sekter – gav exempel på barnens villkor i manipulativa grupper i en sammanfattande beskrivning hämtad från FECRIS´ dokumentation från olika länder.

Roger Carlsson gav oss därefter en tydlig bild av vad barn tvingas utstå bakom kulisserna i Sällskapet Vakttornet – Jehovas Vittnens hemvist. Att barn utnyttjas sexuellt i slutna grupper har vi vetat länge, se (Hare Krishna mormonerna Sai Baba), men först när TV-programmet ”Uppdrag granskning” ställde Vittnenas ledare mot väggen blev rörelsens känslokyla och fullständiga brist på respekt och mänsklighet uppenbar i all sin osmaklighet. Roger hade haft samtal med ett tjugotal personer, som själva utsatts för övergrepp. Dessa personer kunde också berätta att samma förövare förgripit sig på fler barn i församlingen. Sammanlagt kände Roger till över 60 barn, som på samma grymma sätt kränkts inom denna rörelse.

Temadagen avslutades med en frågepanel. Förutom föreläsarna medverkade i panelen en representant från socialtjänsten med erfarenhet av familjer i manipulativa grupper.

Vi hoppas Temadagen ska bli grunden för efterfrågan av den här typen av information och undervisning.

Uppföljning av temadagen om barn

Den 20 januari 2004 ordnade FRI ett uppföljningsmöte till temadagen ”Manipulation som maktmedel”, som hölls i november 2003, (se Temadagen 2003). Vid temadagen hade ett trettiotal personer anmält intresse för en uppföljning för att få bättre tid till frågor och diskussion.

Mötet inleddes med att huvudtalarna från temadagen gav en kort sammanfattning av sina föredrag i november 2003, varefter deltagarna hade möjlighet att ställa de frågor som då inte hunnits med.

De i januari helt nyligen inträffade dramatiska händelserna i Knutby kom att sätta sin prägel på mötet, och spontana diskussioner uppstod. Önskan att diskutera detta aktuella mer ingående gjorde det nödvändigt att ”stuva om” i agendan och utesluta vissa punkter, men tre praktikfall presenterades där barn varit inblandade:

Fall 1: I Gävletrakten, där Familjen (förr Guds Barn) hyrt den s k Åsbogården av kommunen. Snart kom det anmärkningar på hur de behandlade barnen. En utredning startades med 5-6 personer ledda av socialchefen, och FRI ställde upp och ordnade ett möte med avhoppare mm. Resultatet blev bara att utredningen lades ned, och kommunen meddelade i lokalpressen att allt verkade ordentligt och bra (trots vittnesmål om motsatsen). Uppenbarligen har man i förväg anmält sin ankomst och känner tydligen inte till hur man inom Familjen förbereder sig inför en kommande inspektion: ett antal vuxna och barn väljs ut och tränas i ett par veckor så att de kan svara rätt på frågor som kan komma. Osäkra kort får hålla till någon annanstans under inspektionsdagen. Om det råder trångboddhet flyttas somliga boende och deras sängar ut. Vid inspektionen är alla nyduschade och finklädda. På liknande sätt förbereder man sig inom de flesta manipulativa grupper inför ett annonserat besök.

Fall 2: Ett f d Vittne berättade om olika fall av pedofili inom Jehovas Vittnen, bland annat ett tillfälle när han blivit kallad till polishuset för att hjälpa till vid ett fall med en förståndshandikappad flicka som blivit sexuellt utnyttjad. Hon är över 20 år, så man kan inte tala om pedofili, men rättsväsendet ser allvarligare på övergrepp mot förståndshandikappade. Polisen var faktiskt den enda myndighet som hörde av sig efter händelsen. Mannen fälldes senare i Stenungssunds tingsrätt för sexuellt ofredande, men blev samma dag återupptagen i församlingen! Vi fick också höra om olika reaktioner efter teveframträdanden från människor såväl utom som inom sekten, som tyder på att kanske bara hälften av medlemmarna verkligen tror på Jehovas Vittnens lära. Resten är kvar ändå som ”gisslan” för att de kanske har anhöriga i sekten, som de inte vill bryta med. En avhoppare från vittnena är ju ”död”, icke-existerande.

Fall 3: En kvinna berättade om sin tid i Pilgrimsfamiljen, en liten Sai Baba-liknande sånggrupp med en tysk kvinna, Maria, som ledare. Ledaren definierade den äldre sonen som den onde och den yngre som den gode. Kvinnan tvingades under sin tid i sekten bl a gå runt och tigga med sina två barn i hand. Trots att hon var i sekten kände hon ett stöd från sin far och från vänner. Hon lyckades fly gruppen med den äldsta sonen men tvangs lämna den yngre, då fyra och ett halvt år gammal, kvar i sekten hos sin dåvarande man. Hon fick ingen nämnvärd hjälp av några myndigheter men har kämpat och med lagens hjälp lyckats rädda ut den kvarvarande sonen.

Vid den efterföljande huvuddiskussionen fördes fram idéer om vad FRI i samarbete med andra skulle kunna göra för att sprida kunskap om manipulation och destruktiva organisationer och verkligen nå olika beslutsfattare. Mötet enades om att de tragiska Knutbyhändelserna ändå kanske skulle kunna ha det goda med sig att politiker och myndigheter äntligen finge upp ögonen för att manipulation kan leda till total kontroll över en människas tänkande och handlande och föreslog att FRI snarast skulle tillskriva berörda ministrar. Innan breven kom iväg hann riksdagsledamoten Carina Hägg (s) på riksdagens frågestund den 22 januari 2004 fråga samordningsminister Pär Nuder om inte Knutbyhändelserna visade att det var dags att försöka stävja destruktiv manipulation. Nuder, som inte var påläst i frågan utan svarade med förnuftet, höll med Carina Hägg och bad att få återkomma. Margo Ingvardsson, utredaren bakom ”I God Tro” (SOU 1998:113), skrev samtidigt en bra artikel i samma anda på DN debatt.

Med denna öppning som bakgrund skrev FRI till Nuder, barn- och familjeminister Berit Andnor, justitieminister Thomas Bodström och socialminister Lars Engqvist och bad att regeringen skulle handla i utredningens anda. Under tiden hade Nuder hunnit inhämta att den nuvarande regeringens inställning skall vara att sektproblemen just inte är något problem: Berit Andnor fick i uppdrag att svara att regeringen redan 1999 beslutat negativt i frågan.

Som en jämförelse kan nämnas att franska regeringen har en särskild departementsgemensam grupp direkt under inrikesministern, ”Delegationen för vaksamhet och kamp mot manipulativa sekter” (MIVILUDES).

38720total sites visits.